Střední škola - INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ pro školní rok 2017 - 2018

INFORMACE  K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  NA  SŠ  pro školní rok 2017 - 2018

 

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 60, odst. (1),(2) a §165 odst. (2), písm. f) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 

Bylo vyhlášeno

 

1.      kolo přijímacího řízení

 

pro tyto obory studia a počty přijímaných žáků:

 

Obory vzdělání – střední vzdělání

Praktická škola jednoletá – 78-62-C/01                                                             7 žáků

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02                                                              12 žáků

 

Obory vzdělání, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Zahradnické práce – 41-52-E/01                                                                          8 žáků

Keramická výroba -  28-57-E/01                                                                          8 žáků

 

Přijímací zkoušky se na střední školu nekonají, uchazeč absolvuje pouze přijímací pohovor.

 

Podmínkou přijetí je:

-        podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu včetně doporučení lékaře ke studiu zvoleného oboru

-        splnění povinné školní docházky (doložené úředně ověřeným dokladem)

-        dodání platného doporučení školského poradenského zařízení - SPC

 

 

Termín podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 1. března 2017. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poště. Uchazeč se může hlásit na dvě školy, nebo dva obory jedné školy.

 

Po ukončení příjmu přihlášek budou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči písemně pozváni k vykonání přijímacího řízení a bude jim přiděleno registrační číslo, pod kterým budou ve výsledkových listinách vedeni.

 

Dle výsledků přijímacího řízení budou sestaveny seznamy přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou vydána ve stanoveném termínu (do tří dnů od přijímacího řízení) v budově školy nebo téhož dne odeslána poštou. Současně bude na webových stránkách školy uveřejněn seznam přijatých uchazečů. 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode