Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Střední škola  a Základní škola DC 90, s.r.o.,  Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc

tel.: 585 436 636        fax 585 436 004      dat.schránka: 9w64525       e-mail: skola@specssazsdc90.cz

Č.j.:  5/2020                                                                                                             V Olomouci 20.1.2020

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.,

Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc

              v y h l a š u j e


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE

pro školní rok 2020/2021

pro studijní obory


41-52-E / 01     Zahradnické práce

28-57-E / 01     Keramická výroba

78-62-C /01     Praktická škola jednoletá

78-62-C /02     Praktická škola dvouletá

První kolo přijímacího řízení proběhne v těchto následujících termínech

Termín přijímacího řízení: 1. termín - 14. 4. 2020 na 8 hodin

                                                2. termín - 20.04.2020 na 8 hodin   

Místo konání:                           budova školy Nedbalova 36/27, Topolany


Průběh přijímacího řízení:

      - řízený motivační rozhovor,

     - ověření úrovně praktických dovedností.


Ředitelka školy rozhodla, že v tomto přijímacím řízení se školní přijímací zkouška nekoná.


Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení:

     - studijní výsledky z předchozího vzdělávání – hodnocení na vysvědčeních,

     - rozumové schopnosti, sociální zdatnost a pracovní výdrž,

     - motivace ke studiu,

     - komunikační schopnosti,

     - úroveň praktických dovedností,

     - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.


Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků uvedených oborů bude vycházet z doporučení ŠPZ.


Další informace k přijímacímu řízení:

     - termín, náležitosti pro podávání přihlášky, kritéria atd. viz webové stránky školy:

       www.skola-topolany.cz  nebo na telefonu: 602 655 968 Bc. Hana Koubková, zástupce ředitelky.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ V ROCE 2019Termín 1. kola přijímacího řízení:  Úterý 14.4.2020 na 8 hodin.

                                                 Pondělí  20.04 2020 na 8 hodin. 

Místo konání:                                     budova SŠ v Topolanech, Nedbalova 36/27

Průběh přijímacího řízení:               - nebyla stanovena přijímací zkouška

                                                             - uchazeč se zúčastní motivačního rozhovoru

                                                               a pro zjištění úrovně praktických dovedností vykoná

                                                               pár jednoduchých úkonů dle zvoleného učebního oboru

Kritéria pro hodnocení výsledků

přijímacího řízení:                             - úroveň praktických dovedností

                                                             - rozumové schopnosti,sociální zdatnost a pracovní výdrž

                                                             - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti,

                                                               vědomosti a zájmy uchazeče


Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uveden v seznamu

přijatých uchazečů, zveřejněném po přijímacím řízení na webových stránkách školy.


Pro účast na přijímacím řízení je především nutné splnit zákonem stanovené náležitosti:

1. Do 1. března podat správně vyplněnou přihlášku (obě strany)
   včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru vzdělání.

  

   I v případě nezletilého uchazeče musí přihláška obsahovat  jeho podpis, jako jeho

   souhlasné vyjádření.


   V případě uchazečů s probíhajícím základním vzděláváním bude toto vzdělávání uvedeno

   a potvrzeno příslušnou ZŠ na zadní straně přihlášky.


   Uchazeč má právo pro první kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky

   na obou přihláškách jsou školy a obory vzdělávání uvedené v tomtéž pořadí.

   

   Přihlášku získá uchazeč na své ZŠ, případně si ji lze stáhnout na internetu.

   Přihlášku lze podávat osobně do kanceláře příslušné SŠ nebo doporučeně zaslat na její

   adresu.


   V případě již absolvovaného nebo probíhajícího vzdělávání na SŠ bude toto vzdělávání

   uvedeno na zadní straně přihlášky v kolonce „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent

   uchazeče a další“ – uvádějte přesný název školy, obor, aktuálně studovaný ročník,

   případně rok ukončení.2. Doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení žáka do režimu speciálního    

     vzdělávání (tedy vyjádření, že žák může být zařazen do školy zřízené podle § 16 odst. 9

     školského zákona) a obsahující případné podpůrné opatření a potřebné úpravy

     přijímacího řízení.


3. V případě, že žák již splnil povinnou školní docházku, dodá úředně ověřenou kopii

    konečného – výstupního vysvědčení ze ZŠ.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ

1. Ředitelka školy zveřejní do 5 pracovních dnů seznam  přijatých uchazečů a písemně

   Vyrozumí nepřijaté uchazeče nebo jejich zákonné zástupce.


2. Přijatí uchazeči musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané

   škole potvrdit odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU do 10 pracovních dnů ode dne

   oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží žáci na své ZŠ nebo na školském

   odboru krajského úřadu dle bydliště žáka.


Podle naplnění kapacity vzdělávacích oborů v prvním kole přijímacího řízení

vyhlásí ředitelka školy další kolo přijímacího řízení a jeho termín i počet volných míst

zveřejní na stránkách školy.                                                                                                Ing. Bc. Jitka Lattová, v.r.

                                                                                                ředitelka školy

      

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o., Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc

www.skola-topolany.cz  nebo na telefonu: 602 655 968 Bc. Hana Koubková, zástupce ředitelky.

                                                        

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode