Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018


Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si Vás informovat o podmínkách zápisu dětí do prvních tříd.

 

Organizace zápisu

Termín:  3. a 4. dubna 2017

Čas: 3. dubna od 8.00 do 16.00 hodin

         4. dubna od 8.00 do 15.00 hodin

Místo: Základní škola Husitská 19/356, Povel, Olomouc  

            při Střední škole a Základní škole DC90, s.r.o., Nedbalova 36/27, Topolany,

            779 00 Olomouc

Formuláře -  Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad povinné školní docházky - lze vyplnit ve škole při zápise.

 

Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Děti, které byly u zápisu v minulém školním roce a měly odklad, musejí k zápisu přijít znovu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

                                                                                                                                                                  (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

            (§ 37 odst. 1 školského zákona)

Chcete podat žádost o odklad?

 • Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, při zápisu vyplňte dokument „Žádost o odklad“. K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitelka školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

  Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

   

  Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ

  O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

  K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2016 udělen odklad povinné školní docházky.

   

  Kapacita tříd prvního ročníku

  Celkový počet žáků musí být v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a  vzdělávání dětí a mladistvých

   

  Průběh zápisu

  Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

   

  (§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)

  Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)

 • datum narození

 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

 • předložte prosím rodný list dítěte

  S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

 • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

 • předložte prosím občanský průkaz zákonného zástupce

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

                                        

                     (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

  Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.                                                                                               

                                                                                                                                                                            (§ 36 odst. 5 správního řádu)  

  Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy.

 • Pokud má dítě asistenta nebo jiná podpůrná opatření již v mateřské škole, dejte nám prosím kopii doporučení z PPP nebo SPC.

        Sdělte nám prosím údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na  rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode