Zápis do 1.třídy na školní rok 2019/2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

TERMÍN

ČAS

NÁHRADNÍ TERMÍN

1. 4. 2019

2. 4. 2019

8:00 – 16:00 hodin

8:00 – 15:00 hodin

Dle individuální telefonické domluvy

(čas náhradního termínu po telefonické domluvě s vedením školy,

pouze pro děti, které se nemohly ze závažných důvodů k zápisu v řádném termínu dostavit a předem se omluvily)

Kapacita tříd 1. ročníku

Celkový počet žáků musí být v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a  vzdělávání dětí a mladistvých.

Zápis do 1.tříd probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.                                                                                               

(§ 36 odst. 5 správního řádu)  

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy.

Pokud má dítě asistenta pedagoga nebo jiná podpůrná opatření již v mateřské škole, přineste prosím kopii doporučení z PPP nebo SPC.

Sdělte nám prosím údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na  rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

VĚK DÍTĚTE

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

ORGANIZACE ZÁPISU

a)

k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v určené době 

b)

zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

c)

dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

d)

zápis je rozdělen na formální část (10 minut) a motivační část (max. 15 minut)

e)

při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy

f)

u zápisu je vedení školy a výchovná poradkyně, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci, motivační část zápisu vede učitelka 1. stupně

KRITÉRIA  A  VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

1.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

2.

Období umožňující zapsat dítě do 1. třídy začíná dnem 1. dubna (od 8:00 do 16:00) a končí dnem 2. dubna 2019 (od 8:00 do 15:00). Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 a zveřejní pod evidenčním číslem ve vitríně školy, na vstupních dveřích a webových stránkách školy přijaté žáky.

3.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí.

4.

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den (17. 4. 2019)  v 10:00 hodin.

5.

Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

6.

Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.

7.

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den (18. 4. 2019) na webových stránkách školy a úřední desce školy.

8.

O průběhu losování bude pořízen protokol.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

a)

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.

b)

Obdrží registrační číslo dítěte.

c)

Předloží svůj průkaz totožnosti.

d)

Předloží rodný list dítěte.

Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

e)

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

f)

Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).

g)

Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

a)

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).

b)

Motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

c)

Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.

d)

Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

b)

Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

c)

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

d)

Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

e)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

f)

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

b)

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

c)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

(§36, odst. 3 školského zákona, §37, odst. 1 školského zákona)

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa.

Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná.

Pokud je dítěti při zápisu povolen odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

a)

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

písemně v době zápisu – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky, v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

b)

Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

e)

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

f)

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

g)

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§ 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

h)

Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

ch)

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU!

A CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME?

            - přiměřené zázemí (materiální i výukové),

 • - skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné školní klima,

 • - vybavení ICT – ve 3 třídách možnost výuky na interaktivních tabulích, počítačová učebna,     

 • - počítače v každé třídě, možnost práce s tablety,

 • - multisenzorické prostředí – Snoezelen (= místnost, ve které se cítím bezpečně, mám svobodu volby

 •   a zároveň se rozvíjím)

 • - zájmové vzdělávání – školní družina,

 • - nabídka zájmových aktivit vedených našimi pedagogy,

 • - projekty, akce, divadlo, školní akce,

 • - prevence  sociálně patologických jevů,

 • - plavání od 2. ročníku,

 • - a mnoho dalších aktivit. 

 

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode