DODATEK DO ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 - DISTANČNÍ VÝUKA

Střední škola a Základní škola Dc90, s. r. o., Nedbalova 36/27, Topolany, Olomouc 779 00

 

DODATEK  DO  ŠKOLNÍHO  ŘÁDU č. 1

 

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24.8.2020 s platností od 25.8.2020 dle § 184a se zavádí:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně na e-mail školy nebo telefonicky na zástupce ředitele SŠ – 602 655 968. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do žákovské knížky.

 

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky 

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí. 

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků!

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet z:

- pokud je to možné vychází vyučující ze znalosti konkrétních žáků

- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit zodpovědným – především u žáků praktické školy)

- u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí:

   užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění

správnost – práce s chybou = hodnotíme za správnou část ne za špatnou

případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat

- přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout

- zejména u žáků odborného učiliště je možné v některých případech (například testy) použít i hodnocení klasifikačním stupněm

- hodnocení může být vhodně doplňováno (dle úrovně žáků) motivačními odměňujícími prvky (například zasílání obrázků, které žák sbírá nebo „smajlíků“ či odhalených částí puzzle ze společné hádanky,….)

 

 

 

Pravidla pro distanční vzdělávání jsou rozpracována ve vnitřní dokumentaci školy. S pravidly jsou na začátku školního roku seznámeni žáci i zákonní zástupci.

 

 

 

 

 

 

 

S Platností od 1. 9. 2020                        Ing. Jitka Lattová

                                    Ředitelka školy

 
 

Střední škola a Základní škola Dc90, s. r. o., Nedbalova 36/27, Topolany, Olomouc 779 00

 

DODATEK  DO  ŠKOLNÍHO  ŘÁDU č. 2


 

DOPLNĚNÍ  ČASOVÉHO  ROZVRHU  HODIN  NA  STŘEDNÍ  ŠKOLE  DC90

 

V důsledku protiepidemických opatření, covid-19, bylo zavedeno rozdělení žáků do skupin, které je nutné dodržet i při stravování. Z tohoto důvodu bylo nutné pátou vyučovací hodinu teoretické výuky u tříd odborného učiliště rozdělit na dvě části tak, aby odpolední výuka mohla plynule pokračovat.

 

1. vyučovací hodina

7.55

8.40

2. vyučovací hodina

8.50

9.35

svačina

9.35

9.50

3. vyučovací hodina

9.50

10.35

4. vyučovací hodina

10.45

11.30

první část 5. vyučovací hodiny

11.35

11.55

oběd

11.55

12.25

druhá část 5. vyučovací hodiny

12.25

12.50

6. vyučovací hodina

12.55

13.40

7. vyučovací hodina

13.45

14.30

8. vyučovací hodina (např. nepovinný předmět)

14.40

15.25

9. vyučovací hodina (např. nepovinný předmět)

15.30

16.15

 

Uvedená změna umožní zachovat co nejvíce hodin rozvrhu v časové relaci společné pro celou školu a tím umožní plynulé střídání vyučujících u jednotlivých tříd a předmětů. Současně dovolí dodržovat rozdělení žáků do skupin z protiepidemických důvodů a přitom zachovat časové členění pracovního dne v Odborném výcviku, který je tak pro žáky lépe zvládnutelný (přiměřená délka pracovních celků mezi jednotlivými přestávkami).
 

S Platností od 1. 9. 2020                        Ing. Jitka Lattová

                                    Ředitelka školy

 

Střední škola a Základní škola Dc90, s. r. o., Nedbalova 36/27, Topolany, Olomouc 779 00

 

 

DODATEK  DO  ŠKOLNÍHO  ŘÁDU č. 3


 

DODATEK  K  VNITŘNÍMU  ŘÁDU  ŠKOLNÍ  JÍDELNY – VÝDEJNY  SŠ

 

úpravy dle manuálu MŠMT k Provozu škol a školských zařízení ve š. r. 2020/2021 vzhledem ke covid-19 , ze dne 17.8.2020

 

1, Nadále nebude vydávána strava cizím strávníkům (ani do jídlonosičů).

2, Vlastní donesená strava žáků nebude ukládána ani ohřívána a podávána ve výdejně a společné jídelně. Je vyhrazena malá chladnička ve cvičné kuchyňce, kde je k dispozici i mikrovlnná trouba, nádobí a myčka.

3, Do jídelny platí všeobecný zákaz vstupu mimo vyhrazenou dobu pro jednotlivé skupiny a přidělený dozor a dále pro stanovený úklid. Oddělené skupiny    klienti DC

žáci PŠ

žáci OU

4, V době mezi jednotlivými skupinami proběhne vždy úklid + dezinfekce + větrání jídelny.

5, Při vstupu do jídelny si všichni vydezinfikují ruce.

6. Nic nebude k dispozici ve větším množství pro sebeobsluhu = veškeré nádobí, nápoje, saláty a podobně se budou vydávat jednotlivě přes výdejové okénko. Horká polévka bude vydána, v polévkové míse, jen stanovenému dozoru, který ji postupně bude rozlévat strávníkům.

7, Veškeré používané nádobí je myté v myčce na nádobí.

 

HARMONOGRAM  VÝDEJNY  STRAVY  PRO  ROK  2020 /2021

čas

činnost

provádí

9.00 – 9.20

svačina DC – konzumace vlastní stravy + dozor

 

9.20 – 9.30

úklid + dezinfekce + větrání

Kmentová, Šustrová

9.35 – 9.50

svačina – skupina OU praxe – konzumace vlastní stravy + pedagogický dozor

 

10.00 – 10.30

úklid + dezinfekce + větrání

Kmentová, Šustrová – oblečení na úklid

11.00 – 11.15

dovoz obědů

Kmentová, Šustrová – převlečení (nikdo nevstupuje do kuchyně)

11.20 – 11.50

výdej obědů pro DC + dozor

Kmentová, Šustrová

11.50 – 11.55

úklid + dezinfekce + větrání

pracovnice úklidu DC

11.55 – 12.25 

výdej obědů škola – OU + pedagogický dozor

Kmentová, Šustrová

12.25 – 12.30

úklid + dezinfekce + větrání

pracovnice úklidu DC

12.30 – 12.55

výdej obědů škola – PŠ + pedagogický dozor

Kmentová, Šustrová

13.00 – 15.00

úklid, dezinfekce povrchů – jídelna i výdejna – mytí várnic, nádobí, stírání podlah, úklid odpadkových košů

Kmentová, Šustrová

- převlečení 

S Platností od 1. 9. 2020                        Ing. Jitka Lattová

                                    Ředitelka školy

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode