SŠ a ZŠ - ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o, Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc

 

 

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci

 

Z rozhodnutí MŠMT se od pondělí 12. 4. 2021 povoluje osobní účast žáků ve výuce v těchto součástech školy:

 

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA – všechny ročníky (obědy si objednává každý sám !!!)

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ – pro přihlášení stravy volejte 602 655 968 – p. Koubková.

 • ubytovací zařízení - INTERNÁT pouze pro žáky na prezenční výuce – tedy žáci Praktické školy.

 • RANNÍ zájmové vzdělávání – ŠKOLNÍ DRUŽINA na ZŠ NEBUDE v den testování, tj. pondělí a čtvrtek PROVOZOVÁNA.

 • Žáci ODBORNÉHO UČILIŠTĚ – oborů Keramické práce i Zahradnické práce zůstávají prozatím na distanční výuce.

 

 

Pro možnost nástupu žáka do školy je podmínkou negativní test na COVID – 19. Tento test může být proveden na certifikovaném pracovišti max. 2 dny před nástupem do školy a žák přinese písemné potvrzení, nebo bude proveden ve škole před vstupem do budovy.

Testy prováděné ve školách mají podobu výtěru z přední části nosu. Proto doporučujeme nácvik předem.

Pouze (v případě ubytovaných žáků) pro druhé testování v průběhu týdne může zákonný zástupce písemně pověřit vychovatele k dopomoci s testováním ubytovaným žákům.

 

Ve škole se budou žáci testovat v pondělí a ve čtvrtek – testování bude zpřístupněno od 7.40 hodin, stejně jako otevření školy pro žáky v ostatní dny.

 

Podrobný návod na provedení testu najdete na: www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=50s

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝBĚR Z MANUÁLU MŠMT

COVID- 19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

 

 

    1. TESTOVÁNÍ = PŘÍSTUP DO ŠKOLY

 

 • Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce a ubytování na internátě je testování antigenním testem 2x týdně – pondělí a čtvrtek.

 • Pokud žák nastoupí do školy jiný den, bude otestován v den nástupu a dále již společně s ostatními.

 

    2. NETESTOVÁNÍ = NEPOVOLENÍ PŘÍSTUPU DO ŠKOLY

 

 • Žák nemůže být k testování nucen, ale při neúčasti na testování mu nebude umožněno účastnit se prezenční výuky.

 • Distanční výuka nebude pro tyto žáky pokračovat, dostanou jen týdenní plán výuky.

 • Distanční výuka bude umožněna žákům, kteří mají nařízenou karanténu lékařem nebo KHS a jejichž zdravotní stav výuku umožňuje.

 

    3. POSTUP TESTOVÁNÍ

 

 • Dle pokynu MŠMT bude u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nezvládnou provést samotestování bez dopomoci, přítomen u testování zákonný zástupce či jím pověřená osoba, která bude žákovi pomáhat.

 • Tato osoba musí mít písemné pověření zákonného zástupce a musí s pomocí při testování souhlasit.

 • Pro žáka ani doprovázející osobu neposkytuje škola žádné ochranné prostředky (respirátory, rukavice,…), k dispozici je pouze dezinfekce.

 

    4. TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ

 

 • Pokud osoba – žák doloží písemné potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

    5. NÁVOD NA TESTOVÁNÍ

 

            Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky

            nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

 

            K testování byla MŠMT zaslána testovací souprava Singclean:

 

            K nácviku k samoodběru lze využít video na: www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=50s

 

 

 

 

Postup samoodběru:

 

 1. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.2. 

 2. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • a) Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko.
 • b) Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. 
 • c) Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

    3. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x.

 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

 

    4. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

    Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

 

 

    5. VÝSLEDEK TESTU

 • Žák a zákonný zástupce vyčkají na výsledek testu.

 • Testovaný nebo doprovázející osoba vyhodí test do připravené nádoby.

 • NEGATIVNĚ testovaní žáci jdou do školy.

 • POZITIVNĚ testovaní dostanou potvrzení o výsledku testu a odchází ze školy a postupují dle platných pravidel (pozitivně testovaný je povinen neprodleně telefonicky informovat svého lékaře a postupovat dál podle jeho pokynů – bude odeslán na PCR testy)

    7. OPAKOVÁNÍ TESTU

 

        !!! Při nečitelném nebo chybném výsledku se test musí zopakovat!!!

 

    8. PŘEDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ TESTŮ

 

 • Škola elektronicky předá bez zbytečného odkladu - nejpozději v den testování – výsledky testů, do aplikace CovidFormsApp – přes přihlašovací údaje od MŠMT.

 • Škola reportuje pouze anonymizované údaje.

 

    9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

 • K údajům testovaných osob mají přístup pouze pověření pracovníci školy – zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

 


 

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode