GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

v průběhu základního a středního vzdělávání

 

Střední škola a Základní škola DC 90, o.p.s., Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů, pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává o žácích údaje, které jsou uvedeny v záznamech o činnosti jednotlivých součástí školy a školských zařízení (školní matrika, katalogové listy, bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, přijetí do ZŠ a k  povinné školní docházce, průběh základního vzdělávání, přijímání ke střednímu vzdělávání, průběh středního vzdělávání, ukončování středního vzdělávání, ubytování na internátě).

Nejčastěji zpracovávanými osobními údaji jsou: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se v souladu s ustanoveními a platnými právními předpisy předávají MŠMT v anonymizované podobě.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

- datové schránky 9W64525, Střední škola a Základní škola DC90, o.p.s.,

- emailem na adrese skola@specssazsdc90.cz nebo

- poštou na adrese SŠ a ZŠ DC90, o.p.s., Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů, odvolání souhlasu a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

V souladu s platnými předpisy má škola smluvně zajištěného pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož jméno a kontaktní údaje najdete na webových stránkách školy.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.


Dle článku 37 Obecného nařízení zřídila škola funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvyo poskytování služeb společnost CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, 120 00, PRAHA 2.

 
Kontaktní údaje pověřence:
 
Mgr. Bc. Michaela Comová
CCA Group a.s.
E-mail: michaela.comova@cca.cz
Tel.: 378 229 455, 378 229 441

Ing. Jitka Lattová, ředitelka školy

 

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode