GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

v průběhu základního a středního vzdělávání

 

Střední škola a Základní škola DC 90, o.p.s., Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů, pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává o žácích údaje, které jsou uvedeny v záznamech o činnosti jednotlivých součástí školy a školských zařízení (školní matrika, katalogové listy, bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, přijetí do ZŠ a k  povinné školní docházce, průběh základního vzdělávání, přijímání ke střednímu vzdělávání, průběh středního vzdělávání, ukončování středního vzdělávání, ubytování na internátě).

Nejčastěji zpracovávanými osobními údaji jsou: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se v souladu s ustanoveními a platnými právními předpisy předávají MŠMT v anonymizované podobě.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

- datové schránky 9W64525, Střední škola a Základní škola DC90, o.p.s.,

- emailem na adrese skola@specssazsdc90.cz nebo

- poštou na adrese SŠ a ZŠ DC90, o.p.s., Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů, odvolání souhlasu a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

V souladu s platnými předpisy má škola smluvně zajištěného pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož jméno a kontaktní údaje najdete na webových stránkách školy.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.


Dle článku 37 Obecného nařízení

„Střední škola a Základní škola DC 90,o.p.s., Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc“ zřídila funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.
Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvy o poskytování služeb společnost

CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, 120 00, PRAHA 2.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Hana Kulhánková CCA Group a.s.

hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441


Ing. Jitka Lattová, ředitelka školy

 

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode